POPIS

DCS: Ka-50 Black Shark je PC simulace Ruského útočného vrtulníku Ka-50 Black Shark, jedná se o první titul od Eagle Dynamics a The Fighter Collection pro novou sérii simulátorů: Digital Combat Simulator (DCS). DCS: Ka-50 nabízí bezpecentní úroveň realismu v souvislosti s letovou dynamikou, modelu ovládacích prvků a přístrojů, avioniky a zbraňových systémů. Nový editor misí umořní uživateli snadno vytvářet vlastní mise a kampaně.

MODELOVACÍ SYSTÉM KA-50

DYNAMICKÝ MODEL VRTULNÍKU

K výpočtu letové trajektorie byly použité rovnice tuhých bodů. V podstatě se jedná o to, že všechny vnější síly a momenty se zanesou do výpočtu pozice a rotace v 3d prostoru. Aerodynamické vlastnosti Ka-50 jsou odvozeny od jeho elementů a parametrů jako jsou: trup, křídla ocs a podvozek. Každý z nich má svou vlastní pozici a orientaci na draku v místním souřadnicovým systému a každý má své vlastní aerodynamické vlastnosti. Každý sub-element se počítá nezávisle  v závislosti na Lift-drag koeficientu, stupni poškození, polohy těžiště a setrvačních vlastností. Aerodynamické síly působící na každý dílčí prvek praku se počítají zvlášť ve vlastním souřadném systému s přihlédnutím k místní rychlosti letu sub-elementů. Kontakty s vozovkou a vnějšími objekty jsou modelovány na základě pevného kontaktu bodového systému.

KA-50 Momenty

wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==

SÍLY A MOMENTY POUŽITÉ NA MODELU VRTULNÍKU

X, Y, Z – osy
V – Vektorová rychlost
Fmg – Gravitační síla
FFUZ – Aerodynamická síla trupu
FRW – aerodynamická síla na pravém křídle
FLW – Aerodynamická síla na levém křídle
FRS – Aerodynamická síla pravého stabilizátoru
FLS – Aerodynamická síla levého stabilizátoru
FF – Aerodynamická síla vertikálního stabilizátoru
F1BL…F6BL1 – Výsledné díly na nosném rotoru
T – Výsledná tažná síla rotorů

PODVOZEK

Podvoze je modelován jako samostatné součásti výzbroje vrtulníku, z nichž každý se skládá z kola a asymetrických tlumičů. Příďové kole se orientuje samostatně, jeho pohyb je založen na působení vnějších sil. Tento model umožňuje realistické modelování chování včetněpoškození a chování při vysokých rychlostech. Zatahování a vysouvání podvpzku vede ke změně polohy těžiště. Kinematické vlastnosti, vnější síly a hydraulické operace podvozku jsou brány v úvahu. Výsledkem je velmi reálné chování za všech podmínek.

MODEL POŠKOZENÍ

Damage model

Model poškození je založen na aerodynamických silách a pevných kontaktních oblastech. Poškození draku a komponet, podvozku, kol, senzorů a zařízení jsou použity. Jakékoli poškození bude mít vliv na fyzikální a funkční vlastnosi vrtulníku, včetně přemístění těžiště.

 

MODEL ROTORU

Modelování rotoru Ka-50 je mezi vrtulníkovými simulátory revoluční. Je založen na společném modelu listu s vlastním komplexním relativním pohybem vzhledem k ose rotoru a mávání (horizontální) a zavěšení (vertikální). Každá náběžná hrana je rozdělena do několika částí, z nichž každá má svůj vlastní vektor rychlosti vzduchu založený na jeho orientaci, rotaci a infukované rychlosti při danné sekci rotoru. Indukovaná rychlost se vypočte řešením rovnic, v nichž se použijí věty o pohybu množství hran a prvků. To vše vytváří přirozený dynamický chování vrtulníku, například kónický sklon rotoru při dopředném letu… V případě induviduálního poškození listů je odpovídající dynamika přirozeně modelována jako součást celého modelu rotoru.

POHONNÁ JEDNOTKA

Pohonná jednotka Ka-50 se skládá z převodovky s volnoběžnou spojkou, dvou turbohřídelových motorů TV3-117VMA s elektrickými regulátory pomocné energetické jednotky a turbodmychadel. Poprvé v v leteckých simulacích je model motoru vatvořen na základě podrobného fyzikálního modelu turbohřídelového motoru jako systému jednotlivých komponent a dynamiky plynů v systému: Vstup do motoru, kompresor, spalovací komora, vysokotlaká turbína a výkon turbíny s modelem výfuku plynů odpovídá reálnému motoru ve všech režimech provozu z hlediska výkonu, zrychlení kompresoru ( R/M), teploty výfukových plynů (EGT) a spotřeby paliva, ve vztahu k okolní teplotě a tlaku vzduchu. Komponenty motoru degradují v rámci životnosti nebo v případě překročení provozních omezení a nouzovýcm zvýšeným režimem.

Kompresor při udušení způsobeném námrazou je postaven tak, že se dostaví výpadky napájení, RGT, zvýší se pumpování kompresoru a motor zhasne. Zhasnutí motoru je závislé na poměru vzduchu a paliva ve spalovací komoře. Systém řízení motoru funguje a je složen stejně jako v reálném stroji.

02

Startér pravého motoru
Pravý motor TV3-117VMA
Hlavní převodovka
Levý motor TV3-117VMA
Vložená převodovka
APU
APU výtok vzduchu
Pravý generátor
Turbína
Levý generátor
Vstupní hřídel

03

Kompresor
Hřídel kompresoru
Prstence spalovací komory
Kompresor turbíny
Volná turbína
Difuzor
Silová hřídel

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Hydraulický systém obsahuje všechny pohony, akumulátory, nádrže, čerpadla serva, posilovače. Stejně jako v reálném systému je rozdělen na hlavní a společné systémy, z nichž má každý své vlastní vedení, čerpadla a koncový člen.

PALIVOVÝ SYSTÉM

Palivový systém zahrnuje palivové nádrže, palivové vedení, črpadla, a armatury. Spotřeba paliva vede ke změně polohy těžiště v rámci povolených provozních limitů. Palivový systém je plně ovládán pilotem z kabiny.

04

Čerpadla. Jedno pro každou nádrž
Tlakový spínač. Jeden pro každou nádrž
Zpětný ventil
Plovoucí ventil
Vysílač množství paliva
Uzavírací ventil levý motor
Cross-feed ventil
Uzavírací ventil pravý motor
Bypass zpětný ventil
Uzavírací ventil APU

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA

Elektrický systém obsahuje:

electric

Hlavní distribuční systém střídavého (AC) proudu
Nouzový distribuční systém střídavého (AC) proudu
Distribuční systém stejnosměrného (DC) proudu
Externí elektrický zdroj pro napájení střídavého a stejnosměrného proudu

Elektrický generátor v Ka-50 dodává AC a DC elektrickou energii do primárních a nouzových startovacích a distribučních soustav. Tento zdroj energie je používán pro chod avioniky, interních a externích osvětlovacích prvků, hydrauliky, kontrolu a sledování palivového systému, motory a pro startovací systémy rotorů. Když je KA-50 na zemi. externí zdroj může být použit jako alternativa místo tohoto zdroje. Pro lepší kompatibylitu a zajištění chodu, Ka-50 také využívá baterie, ze kterých lze energii čerpat.

Systémy na AC(Střídavý) 

Primární elektrické systémy jsou stavěny pro generátor střídavého proudu (AC) 115/200 V, 400 Hz. Tento zdroj je rozdělen na levou a pravou nezávislou systémovou větev, pro zajištění funkčnosti při výpadku jedné z nich.  Běh generátoru závisí na aktivitě levého a pravého motoru, každý z nich obsahuje převodovku, která pohání generátor. Levá systémová větev može být poháněna pravym generátorem a pravá naopk levým. V situaci, kdy jsou oba generátory nefunkční, záložní, statický transformátor DC na AC přebere funkci nad nejdůležitějšíma systémama a stejnosměrný proud spustí během letu varovný signál.

Systémy na DC (Stejnosměrný)

Systémy, které potřebují stejnosměrné napájení jsou naájeny 24V z AC na DC transformátoru. Transformátory jsou aktivní, když jsou funkční generátory. Když je jeden z transformátorů mimo provoz, systém přepne na operační trsformátor. Když jsou nefunkční oba a (nebo) jsou nefunkční generátory, nejdůležitější avionické systémy jsou přepnuty na nouzový DC zdroj.

Zničení elektrického systému je patrné i na visuálním poškození modelu Ka-50. Ztráta elektrického systému je modelován tak, že výpadky mají kaskádovytý efekt. To znamená, že ztráta napájení jednoho prvku bude mít vliv i na ostatní systémy.

 

Ka-50 Avionika

Protože je s DCS: Black Shark distibuován velmi podrobný manual, následující řádky vám nabídnou jen vzorek z modelovaných přístrojů a systémů. Pilotování, navigace, vyledávání a zaměřování cíle a obrané systémy.

Prvky kokpitu

Ka-50 cockpit overview

Ka-50 má tradičně v kokpitu hlavní elektro-mechanické systémy, které jsou uloženy v předním a postraním panelu. Tyto instrumenty jsou rozděleny do tří hlavních skupin: ovládání letu, ovládání/monitorování motoru a ovládání systémů. Ostatní příslušenství kokpitu obsahuje tradiční přepínače, duální a vícepolohový. V neposlední řadě má Ka-50 také mnoho varovných sygnálek a kontrolek osvětlení.

Advanced Moving Map System AMMS (ABRIS)

AMMS ABRIS display

ABRIS panel je multifunkční display, který umožňuje pilotovy provádět následující úkoly:

 • Programování, editování a ukládání orientačních bodů, přístávacích drah, rádiových věží, polohy cílů a možnost studovat terén během letu, atd.;
 • Možnost změny letového plánu během mise;
 • Real-time vysílání pozice helikoptéry pomocí satelitní navigace (GPS/GLONASS), zobrazení pozice helikoptéry na elektronické pohubující se mapě; umožňuje měnit měřítko mapy; kontrola chyb trasy a další důležitý navigační informace;
 • Zobrazení leteckých informací a letového plánu potřebného pro navigaci během všech fází mise;
 • Příjem informací z autonomních tlakových výškových senzorů a jejich zpracování, které je nezbytné pro systémy satelitní navigace;
 • Příjem a zpracování informací z dalších avionických systémů, jako jsou například “Rubicon” navigační-taktický systém a data-link prostředí;
 • Indikace pozice letky používající data-link, zároveň také vektorů cílů z “Shkval” zaměřovacího systému.
 • Zobrazuje pohybující se mapu s textem a symboli.

«Rubicon» Targeting-Navigation System

Data entry panel of Rubicon

Targeting-navigation system je sestrojen pro integraci boje, navigace a letových úkolů zpracování digitálních i analogových informací. «Rubicon» je integrovaný s «Shkval» zaměřovacím systémem, zobrazením letových informační systém a zbraňový systém.

«Radian» Navigační systém

«Radian»je podsystém «Rubicon», který pomáhá automatické letové navigaci. «Radian» může ukládat informace ve své paměti, například souřadnice 2 letišť, šest orientačních bodů letového plánu, deset operačních cílů a 4 referenční body.

I-251 «Shkval» System

Targeting complex Shkval

The IT-23 video indicator of Shkval system

«Shkval» system se stává z televizní kamery kombinované s laserovým dálkoměrem a laserovým značkovačem sestrojeným pro řízené protitankové střelecké systémy.

«Shkval» systém může být ground-stabilizing a je kompatibilní s auto-sledovacím značením cílů. Jsou zde 2 úrovně pole pohledu (FOV): Široké s 6x přiblížením a úzké s 22x přiblížením. FOV podporované natočení je limitováno +- 35°azimtu a +15° do -80°v elevaci.

Video je zobrazováno černobíle na IT-23VM TV monitoru.

«Shkval» může být nastaven na automatické skenování cílů a obdélníkový prostor pro sken může být manuálné nastaven pilotem, když je v kokpitu.

Pohyb «Shkval» kamery je prováděn mini-stick cyklikou helikoptéry.

«Ranet» Information Display System

«Ranet» systém informační obrazovkyjee vytvořen pro zobrazení procesu letu, navigaci a informace o cíly na přední obrazovce a IT-23 video indikátor.

Head-up display (HUD) ILS-31

HUD and IT-23 with the Ranet information of display system

Head-up display (HUD) je konstruován jako colimatorový optický přístroj s promítáním do nekonečna. Toto umožňuje pilotům dívat se ven z kokpitu skrze HUD a přitom stále vidět ostře informace na HUDu.

Let, navigace a informace o cíly jsou zobrazovány na HUDu přijmaním z«Ranet» information display system.

Helmet-Mounted Sight (HMS) (Helmový zaměřovač)

HMS pointer

HMS system je určen k bezdotykovému zaměřování cíle pro «Shkval» system. Koordinační souřadnice z HMS jsou získávány z línie pohledu pilota a jsou zasílány do «Shkval» zaměřovacího systému pro zachycení.

Zorné pole je limitováno +/-60° azimutu a od -20°do + 45°v elevaci.

OVN-1 Night Vision Goggles (Brýle pro noční vidění)

Outside cockpit view through night vision goggles

Night vision goggles (NVG) jsou určeny aby se pilot mohl navigovat ve špatných světelných podmínkách. 

Autopilot

Autopilot control panel

Autopilot je integrovaný se zaměřovacím a navigačním systémem a umožňuje proceduru automatických letových systémů od řízení helikoptéry od sledování směru a výšky.

Inertial Navigation System

Ts-061 navigační systém obsahuje gyro-platformu a 3 akcelerometry pro určení letových koordinátů a výšky helikoptéry. Systém také využívá akcelerometry k vypočítání rychlosti a pozice helikoptéry.

Air Data System

Air data system je konstruován tak, že získává vstupní data z různých přístrojů, procesů a poté je prezentuje pilotovy.

Dopplerův Navigační systém

Dopplerův navigační systém se používá k určení rychlosti a úhlu vybočení helikoptéry.

Prostředí Data-linku 

Data-link control panel

Data-link umožňuje výměnu více než 16-ti cílů a referenčních bodů mezi helikoptérami. Automatická výměna vlastních koordinačních souřadnic je aktualizována mezi 4 letadly. Tento data-link zobrazuje informace na ABRISU.

L-140 «Otklik» Laserový výstražný příjmač

Laser warning indicator

Výstražný laserový příjímač detekuje bojové dálkoměry a laserové značkovače. Když je helikoptéra zaměřena, Zařízení oznámí typ laseru, který byl použit a oznámí kvadrant ze kterého byl vyslán. 

Zařízení protiopatření

Original appearance of countermeasure dispensers

UV-26 dispensers control panel

Prvky protiopatření jsou umístěný na koncích křidélek.

Pro programování prvků protiopatření se používá UV-26 kontrolní panel. 

The countermeasures dispensers are located on the wing tips. Pilot může v závislosti na typu  ohrožení nastavit typ použitých klamných cílů (chaff/flare). Pilot může určit množství světlic použitých v salvě, čas mezi každým vyuštěním a časový interval mezi salvami. Pomocí ovládacího panelu je možné vybrat, který dávkovač má být použit (pravý/levý) a kdy má být spuštěn nebo ukončen program.

UHF Radio R-800

R-800 panel (in center)

R-800 UHF radio umožňuje komunikaci pilota s kontrolní věží a dalšími letadly. R-800 je také používán pro zasílání a přijímání zašifrovaných informací z data linku.

Automatic Direction Finder (ADF) ARK-22

ADF panel (in center)

The ADF provides navigation using NDB (non directional beacon) or broadcasting radio stations. It can also monitor ground radio stations in the MW band.

Artificial Intelligence (AI) Aircraft

The primary innovation regarding AI aircraft in «Black Shark» is the inclusion of a new and improved Flight Model (FM) system. In previous Eagle Dynamics products such as Lock On, the AI-aircraft FM did not reach a high-level of realism. For example: animations were sometimes used to supplement flight dynamics equations; this would in turn lead to unrealistic flight behavior in certain situations like high angles of attack and departures. This absence of detailed angle of attack modeling and the influence of cross wind led to problems when AI aircraft attempting to land in a cross-wind.

C-130 cross-wind landing

For «Black Shark», the same Standard Flight Model (SFM) will be used for AI-controlled aircraft that was used for player-controlled aircraft in «Lock On». This improved FM will provide much more realistic AI flight performance. Only the Advanced Flight Model (AFM) featured in the Su-25T of «Lock On: Flaming Cliffs» game (www.lockon.co.uk ) is superior.

When using the SFM, the equations to derive aircraft motion take into account the unique inertial and aerodynamic characteristics of the aircraft. The engine model uses the factors of thrust and fuel-burn rate to further determine aircraft speed and altitude. These calculations allow the SFM to model realistic flight characteristics of aircraft (acceleration, rate of climb, maximum altitude, maximum and minimum speed, turn radius, instantaneous and sustained turn rates, range and flight duration). When converting the «Black Shark» AI aircraft to the SFM standard, it was necessary to modify more than 50 aircraft!

With this advancement in AI aircraft flight dynamics, it is now possible for the AI to conduct more advanced flight maneuvers and combat tactics:

 • The AI can now initiate climbs and descents at optimum airspeed by using automatic calculations
 • Improvements to the level of mechanical control input in relation to airspeed
 • AI aircraft are now able to perform cross-wind landings and takeoffs from runways and aircraft carriers
 • AI aircraft now stay in formation in a more realistic manner
 • AI aircraft now use more realistic means to jink and maneuver against threats
 • Realistic speed limitations have been implemented
 • AI aircraft now return to base in a more realistic manner when low on fuel
 • Maneuvering in within visual range combat has been improved
 • AI aircraft have better avoidance skills when attached from behind
 • AI aircraft have improved accuracy when attacking with cannon and rockets

These improvements also lead to more realistic combat between the player and AI aircraft.

Ground Vehicles, Ships and Weapons

SA-6 missile

BTR-80

Ground vehicles, ships and weapons such as bombs, rockets, missiles and cannons have been significantly improved in «Black Shark». Improvements include:

 • The stable of active ground vehicles available from the mission editor has been greatly expanded. These new models include new vehicle types as well as substantial improvements to existing vehicles from «Flaming Cliffs». The level or 3D object detail, textures and animations have been radically improved in comparison with «Flaming Cliffs».
 • Each ground vehicle can now use multiple types of weapons simultaneously. For example: a tank can now engage other ground vehicles with its main gun while at the same time engaging aircraft and infantry with heavy and light machine guns. This results in a much more realistic engagement process for ground vehicles.
 • The ballistic algorithms for cannons and guns have been radically improved to include full physics modeling. Flight of such projectiles is now very realistic.
 • Groups or ground vehicles now use much more advanced algorithms to determine how the group will distribute its fire power, alter its movement, and change its formation to best react to a target/threat. This has led to much more realistic ground battles in which units behave with intelligence.
 • The simulation algorithms of ground vehicles, ships and weapons had been improved to provide a significant system performance improvement. This allows users to place many detailed units in a mission without a large system performance penalty.
 • All vehicles now include several Level Of Detail (LOD) and also help assist in system performance.
 • Leg infantry units are now included.

AI Helicopters Flight Model

The flight dynamic model of AI helicopters (hereinafter referred to as the «AI model») in «DCS : Black Shark» is a simplified version of the «advanced model», used for human-controlled helicopters. However, it is still based on the same equations of calculating realistic motion. The standard model provides realistic trajectories of motion and effects of control inputs during maneuvers.

The primary feature of AI model is an approximation of forces that are applied to the rigid body of a helicopter. With the AI model, aerodynamics forces on the chassis and forces from the rotors are calculated by using the same algorithms as in the advanced model with some simplifications to reduce unnecessary calculations. For example: the standard model rotor model calculates the inductive speed and the thrust in same manner as the advanced model but with a reduced number of calculated segments taken into account. The flap motion of blades and lift vector of the rotor are calculated using current flight parameters and control inputs.

The aerodynamic portion of the AI model includes a dynamic calculation of the fuselage as a source of aerodynamic drag and as an empennage that provides the flight stability. Every AI helicopter in the DCS series has its own unique set of empennages and fuselage air flow properties.

AI Helicopter AH-64A in action

The AI model includes a power plant that is composed of engine(s) and a system that automatically maintains constant engine RPM. A fuel governor controls the engine power in relation to collective input and the difference between most efficient and current-setting rotor rpm. Maximum available power at any given air pressure, altitude and temperature is calculated by stored tables derived from the advanced engine model or from available manufacturers’ data. The engine dynamic properties are modeled with engine power lag. The gas generator rotor RPM is set according to actual engine power.

As in the advanced model, the AI helicopters can use tricycle landing gear that is composed of wheels, a compression strut and a nonsymmetrical shock absorber.

The modeling of a unique fuselage and empennages that comprise an AI helicopter provide realistic flight properties when a helicopter is damaged. This is done by removing destroyed aircraft elements from the aerodynamic calculations. Tail rotor, stub-wings, parts of the main rotor (rotors), etc can be lost.

Even though controlled by the computer, the AI must still control the helicopter by inputs to the rudder pedals, cyclic and collective. The AI control algorithms take into account the flight limitations for each type of helicopter.

Black Shark World

«DCS: Black Shark» operations will be based in the western Caucus region and will include portions of Russia, Georgia and a small part of Turkey. With Russia, special attention is paid to the Krasnodarskiy, Karachayrvo-Cherkesiya, Kabardino-Balkariya and Stavropol’s key regions. Some of this area will be recognizable from «Flaming Cliffs», but «DCS: Black Shark» has added a considerable new amount of terrain, particularly much of Georgia. The «DCS: Black Shark» map is approximately 330,000 sq. km of ground and sea area.

Blue dots represent new airbases

The map includes a wide array of topography that includes plains, agriculture fields, forests, hills, mountains, streams, rivers, lakes and seas.

The detail of the terrain height map has been increased in «DCS: Black Shark» in order to provide a more realistic height field to fly over in a helicopter at low altitude. Given the nature of attack helicopter operations, having a detailed height map was a must-have. Large portions of the «DCS: Black Shark» terrain height elevation matrix contain twice the number of triangles that were used to create the «Flaming Cliffs» terrain.

The terrain elevation matrix is particularly detailed in the Mineralnye Vody area of the map. The left image above shows the elevation matrix from the same height as the previous images. The right image above shows the center of the area but at twice the scale (zoomed in). Note that the mesh is still looking very detailed.

To the left is the area between Tuapse and Sochi and to the right is an example of the Batumi region

Two examples of increased terrain mesh detail. To the left is the area between Tuapse and Sochi and to the right is an example of the Batumi region.

The terrain elevation matrix is particularly detailed in the Mineralnye Vody area of the map

In addition to a finer terrain height mesh, we have also increased the resolution of the terrain textures for population centers, agricultural fields, and airbases. The other texture areas have been modified to more accurately conform to the terrain height matrix. The below images compare the same region in «Flaming Cliffs» and «DCS: Black Shark». The combination of the more detailed height map and the high-resolution ground textures provide for a much more detailed terrain environment to fly and fight over.

Examples of normal terrain mesh and textures on left and improved terrain mesh and improved textures on the right.

Examples of normal terrain mesh and textures on left and improved terrain mesh and improved textures on the right

Examples of normal terrain mesh and textures on left and improved terrain mesh and improved textures on the right

Examples of normal terrain mesh and textures on left and improved terrain mesh and improved textures on the right

Examples of normal terrain mesh and textures on left and improved terrain mesh and improved textures on the right

With the expanded terrain, we have also added numerous towns, cities, roads, rail lines, power lines, forests, rivers, streams and many other features to populate the world. In regards to both the new and existing terrain from «Flaming Cliffs», we have increased the detail and object / road density. Many of the buildings will also receive a face-lift with upgraded detail.

To support air operations in the new areas, «DCS: Black Shark» has added six new airfields, two in Russian and four in Georgia. These new air bases are represented by the light-blue dots in the image at the beginning of this section.

To give the small streams a more natural look, «DCS: Black Shark» will include animation to the water texture. The below images compare streams in «Flaming Cliffs» and «DCS: Black Shark».

Static example of river on at the top and animated river below

Static example of river on at the top and animated river

Radio Navigation and Physics Modeling

DCS: Black Shark features an authentic model of radio navigation equipment. The DCS world includes various radio navigation aids available in the theater of operations modeled in the simulation, including:

 • Non-Directional Beacon (NDB)
 • Airfield Outer Locator NDB
 • Airfield Inner Locator NDB
 • NDB Marker
 • Broadcasting station

Although not used by the Ka-50, the simulation code supports various other types of radio navaids for future flyable aircraft, theatres of operation and campaign scenarios, including:

 • RSBN
 • VOR
 • TACAN
 • VOR/TAC
 • DME
 • VOR/DME
 • ILS
 • ILS Marker

The DCS Ka-50 model includes the following radio equipment:

 • ARK-22 Automatic Direction Finder (ADF)
 • Beacon ID Receiver
 • R-800L UHF radio
 • R-828 UHF radio
 • SPU-9 intercom
 • ABRIS Advanced Moving Map System (AMMS)

Outer Locator NDB

In general, airfields are equipped with outer and inner NDB locator beacons for each end of every runway at 4000 m. and 1300 m. respectively. Some airfields are configured differently according to local conditions, such as sea or mountain proximity. Each beacon in the simulation is assigned its realistic frequency in the 150-1750 kHz range and Morse code ID. Additionally, each NDB locator beacon includes a co-located marker beacon operating at 75 mHz. The map also includes realistically placed independent NDBs with individual frequencies and IDs.

ARK

HSI

To conduct radio navigation, the Ka-50 pilot can use the ARK-22 ADF and the ABRIS AMMS.

The ARK-22 ADF controls the Radio Magnetic Indicator (RMI) needle on the Horizontal Situation Indicator (HSI), pointing it in the direction of the transmitting signal. Using the ADF, the pilot can select one of eight preset channels, each of which stores two radio frequencies. Upon reaching the transmitter of the currently selected frequency, the ADF automatically begins homing on the second and vice versa. Alternatively, the pilot can manually select which of the two frequencies on the selected channel to home on. For example, the first frequency in a given ADF channel may be set to home on the airfield outer locator beacon and the second on the inner locator beacon, etc. The pilot can verify selection of the correct beacon by configuring the ADF to provide an audio transmission of the beacon’s ID. While in real life the frequencies for each ADF channel are set by ground personnel, the DCS player can edit these in the ADF configuration files outside the simulation.

FPL

HSI

The ARK-22 ADF can also be slaved to the R-800L1 UHF radio. In this case, the RMI needle on the HSI is directed toward the transmitter on the frequency currently selected for the R-800L1 radio. For example, the flight leader can maintain bearing to his wingman when the wingman is transmitting a radio call. The R-800L1 radio can also be used to tune the ADF to any broadcasting station, such as the commercial «Radio Mayak» in Maykop city. The DCS player can load audio files into specially assigned folders to be played when he tunes the radio to the frequency and modulation setting of the broadcasting station.

Using the ABRIS AMMS, the pilot can select any radio station in the database to guide to or obtain more information on, including its code and ID. Using the ABRIS Options page, the player can assign the ABRIS RMI 1 and/or 2 needles on the ARC and HSI pages to display the radio beacon azimuth.

The SPU-9 intercom system provides audio and microphone transmission for the pilot. It can be set to UHF1 (R-828), UHF2 (R-800L1), KV (ADF and Marker Beacon), and NOP (ground link).

The R-828 radio is used for communication with combat ground units and is not part of the navigation equipment.

GPS/GLONASS

DCS: Black Shark features an expanded ground personnel and airfield tower radio communications menu. Having provided power to and properly configured the radios, the player can communicate with the ground crew to request payload changes, fuel loads, sighting devices (HMS or NVG), electric power to the aircraft, etc. The player can communicate with the tower to request permission for engine start, taxi, test hover, etc.

The DCS radio physics model calculates every transmission in real time and determines the local signal strength according to numerous variables, including time of day (ionosphere effect), surface type (rough terrain, paved surface, water, etc.), distance to transmitter, transmitter power, etc. Because radio traffic is carried «live,» reception can be interrupted at any point by either natural or artificial interference, such as terrain topology or radio configuration. For example, if the player changes his radio frequency, reception will cease, but can resume at its actual point upon reconfiguring the radio back to the transmitter’s frequency. AI units react to radio calls only if transmission is successful.

The frequency configuration files allow the DCS player to configure the various frequencies used by in-game units, including own flight, tower, AWACS, etc.

Hydraulics

Hydraulics

 1. Main hydraulic system pressure indicator
 2. Common hydraulic system pressure indicator
 3. Servo actuators main-common hydraulics switch
 4. Servo actuators. Pitch and bank actuators, yaw actuator and collective actuator
 5. Moving gun hydraulic accumulators
 6. Moving gun stop lock
 7. Moving gun vertical actuator
 8. Moving gun horizontal actuator
 1. Moving gun
 2. Emergency gear selector switch
 3. Retract/Extend gear lever
 4. Left gear lock check valve
 5. Nose gear lock check valve
 6. Right gear lock check valve
 7. Left gear actuator
 8. Nose gear actuator
 9. Right gear actuator
 10. Right gear door actuator
 1. Left gear door actuator
 2. Brakes pressure indicator
 3. Left wheel brake actuator
 4. Right wheel brake actuator
 5. Brakes hydraulic accumulator
 6. Common system pump
 7. Common system tank
 8. Common system accumulator
 9. Main system pump
 10. Main system tank
 11. Main system accumulator

 

The Ka-50 hydraulic system is used to provide hydraulic power to various helicopter systems. This consists of two subsystems:

 • The main hydraulic system supplies the flight control servo actuators for pitch, bank, yaw and collective. In case of a common system failure, it also ensures emergency landing gear extension.
 • The common system supplies the landing gear extend/retract system, the main wheels brakes and cannon steering. In case of a main system failure, it supplies the flight control servo actuators.

Each system consists of a hydraulic pump, a hydraulic fluid tank, filters, valves, pipes and control elements. The pressure source for both systems is provided by variable displacement pumps. The main system’s pump is mounted on the left accessory gearbox of the main gearbox, and it operates when the rotors are driven by the engines and also when in autorotation. The common system’s pump is mounted on the aft accessory gearbox of the main gearbox, and it operates when the rotors are turning or when the APU is on.

There are hydraulic accumulators in each system to prevent pressure oscillations. In the brake system there is a separate accumulator to power the parking brakes (for up to 2 hours) after engines shut down, or power the brakes during taxi in case of a common system failure. The main system’s tank has a capacity of 13 liters and the common system tank has a capacity of 17 liters.

Hydraulic system control is through fluid pressure and temperature indicators and the pressure switches. The indicators are located on the upper part of the cockpit control panel. The indicators include marks that specify the operating range of each indicator:

 • Main and common systems pressure indicators. Marks for 64 and 90 kgf/cm3
 • Accumulator pressure. Marks for 60 and 90 kgf/cm3.
 • Brake system pressure indicator. Marks for 0 and 22 kgf/cm3.
 • Systems fluid temperature indicators. Marks for -10°С and +90°С
 • Pressure operating range 65…90 kgf/cm3
 • Fluid temperature in flight no more than +85°С

Pressure switches are installed in:

 • Flight controls servo actuators to indicate pressure drop
 • Wheel brake system to indicate pressure drop in the accumulator
 • In the tanks pressurization line